Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 154
GARANTIR QUE LES NOVES EDIFICACIONS PLANTIN TANTS ARBRES COM TALIN
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: Des de l'any 2008, l'Ajuntament ve incloent una clàusula en les llicències urbanístiques per assegurar el manteniment de la pineda
 
 
Descripció del problema:

Per moltes de les construccions realitzades ha Gavà Mar ha sigut necessari talar els arbres preexistents i en la major part dels casos no s'han produit noves plantacions.

Caldria que l'Ajuntament de Gavà fes un tractament específic a Gavà Mar d'aquest tema donada la particularitat del nostre barri amb la seva magnífica pineda i que cada nova edificació que es realitzi, hagi de restituir els arbres talats.

Recordem com l'any 2005, el periòdic municipal EL BRUGUERS descrivia numèricament la pineda de Gavà Mar:

La pineda de Gavà Mar en xifres segons el periòdic municipal EL BRUGUERS (2005)

 
 
 
Històric de gestions:

• El 27 d'Octubre de 2004, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit exposant que en algunes de les llicències d'obra de diverses finques de Gavà Mar (OP 26/2004, OP 1/2004), no s'esmenta com a obligatòria la necessitat de replantar els arbres tallats. En canvi, en d'altres llicències d'obres de la mateixa zona (per exemple OP 69/2003, OP 40/2004, OP 60/2004) sí que s'inclou aquesta exigencia. Per tant, pregunten:

  • Per què no s'exigeix aquesta replantació, que en canvi sí que s'exigeix en d'altres finques de la zona?
  • Quines són les prescripcions sobre aquest tema derivades del planejament urbanístic vigent?

Pregunta d'ERC a l'Ajuntament de Gavà sobre el criteri per exigir la replantació dels arbres en unes parcel·les de Gavà Mar i en d'altres no (27 Octubre 2004) - Pregunta escrita: Criteri per exigir la replantació d'arbres a Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 26 de Gener de 2005, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit demanant que es detalli per a Gavà Mar pels darrers cinc anys i desglossant per cada any:

  • Les llicències d'obres atorgades
  • La quantitat d'arbres que s'havien hagut de sacrificar
  • La quantitat d'arbres que s'havien replantat dins de les propietats afectades
  • La quantitat d'arbres que s'havien replantat en altres terrenys que l'Ajuntament hagi designat i quins són aquests terrenys:

Pregunta d'ERC a l'Ajuntament de Gavà sobre el detall dels 5 darrers anys d'arbres sacrificats i replantats a Gavà Mar (26 Gener 2005) - Pregunta escrita: Control de la reposició de l'arbrat a Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 30 de Juny de 2005, l'Ajuntament de Gavà respon a la pregunta escrita formulada per ERC de Gavà, reconeixent que no es porta cap estadística ni llistat dels arbres que s'han de sacrificar a Gavà Mar per fer construccions ni dels arbres que s'han de replantar en el seu lloc:


Resposta de l'Ajuntament de Gavà a una pregunta escrita d'ERC de Gavà reconeixent que l'Ajuntament no controla les tales i les replantacions de pins a Gavà Mar (30 de Juny de 2005)

 
 
 
 
 

• L'anterior resposta del Govern Municipal fa que ERC de Gavàdecideixi dur aquest tema al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà de juliol de 2005. Posteriorment, el Setembre de 2005, la publicació L'Eramprunyà publica una notícia sobre aquesta demanda d'ERC de Gavà:


Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre la reclamació d'ERC de Gavà de vigilar la reposició dels arbres talats a les pinedes de Gavà Mar (Setembre de 2005) (Número 25)

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:


Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El Maig de 2008, ens adonem que al voltant del nou edifici d'oficines de Central Mar s'hi han plantat més d'una vintena de pins, reposant així els pins que van ser talats per a la construcció de l'edifici. Una excel·lent notícia. Caldrà comprovar quants d'aquests pins aconsegueixen sobreviure.


Pins plantats dins del recinte del nou edifici d'oficines de Central Mar (Maig de 2008)


Pins plantats dins del recinte del nou edifici d'oficines de Central Mar (Maig de 2008)


Pins plantats dins del recinte del nou edifici d'oficines de Central Mar (Maig de 2008)


Pins plantats dins del recinte del nou edifici d'oficines de Central Mar (Maig de 2008)

 
 
 
 
 

• El 10 de Juny de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova l'expedient d'obres OP 20/2008 per construir un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Torres i Clavé, 9 de Gavà i entre les condicions particulars de la llicència hi inclou la següent condició que va destinada a mantenir la pineda de Gavà Mar:


Condició particular fixada per l'Ajuntament de Gavà perquè es pugui edificar un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Torres i Clave, 9 de Gavà Mar que obliga a plantar pins (10 de Juny de 2008)

 
 
 
 
 

• El 25 de Juny de 2008, ERC de Gavà explica per escrit a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 8508) que al número 27 del carrer Cunit (entre els carrers de Roses i Palamós) hi ha un solar que ara es procedeix a edificar; entre les condicions particulars fixades per la llicència d'obres hi figura l'obligació de replantar pins per mantenir l'equilibri ecològic alterat per l'edificació.

Després de comprovar com (prèviament a l'edificació) s'han tallat gairebé tots els arbres de la parcel·la (veure imatges), pregunten a l'Ajuntament de Gavà quants arbres s'han de plantar de nou, en quina part de la parcel·la i en cas que no hi càpiguen a la parcel·la, si ha designat l'Ajuntament algun altre espai de propietat municipal per fer la plantació:

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la tala de pins realitzada en una parcel·la del carrer Cunit de Gavà Mar (25 de Juny de 2008) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (25 Juny 2008)


Evolució de la pineda de la parcel·la situada al número 27 del carrer Cunit de Gavà Mar

 


La resposta per escrit de l'Equip de Govern (PSC - ICV - EUiA) de l'Ajuntament de Gavà (registre de sortida 11542) assegura que s'hauran de replantar com a mínim 14 pins dins d'aquesta parcel·la.


Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta d'ERC sobre la quantitat de pins que caldrà replantar a la parcel·la del número 27 del carrer Cunit de Gavà Mar (30 d'octubre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 4 de Novembre de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova un expedient d'obres OP 20/2008 per construir un habitatge al carrer Blanes, 5 de Gavà i entre les condicions particulars de la llicència hi inclou les següents condicions que venen destinada a mantenir la pineda de Gavà Mar, a que no es perdin possibles restes arqueològiques i a que la vivenda estigui insonoritzada pel possible soroll de l'aeroport:


Condicions particular fixades per l'Ajuntament de Gavà perquè es pugui edificar un habitatge unifamiliar al carrer Blanes, 5 de Gavà Mar que obliga a plantar pins i evitar la pèrdua de possibles restes arqueològiques (4 de Novembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El Juny de 2009, comprovem com el pins plantats un any enrera al voltant del nou edifici d'oficines de Central Mar han arrelat perfectament:


Pins plantats en la parcel·la de l'edifici d'oficines de Central Mar (Gavà Mar) totalment arrelats (10 de Juny de 2009)


Pins plantats en la parcel·la de l'edifici d'oficines de Central Mar (Gavà Mar) totalment arrelats (10 de Juny de 2009)

 
 
 
 
 

• El 16 de Novembre de 2009, ERC de Gavà torna a preguntar a l'Ajuntament de Gavà sobre l'espectacular tala de pins que es va produir el juny de 2008 al número 27 del carrer Cunit (entre els carrers de Roses i Palamós).

ERC de Gavà exposa que el juny de 2008 van adreçar una pregunta escrita al govern local en relació a l'expedient OP 54/2007, de construcció d'una edificació al solar existent al carrer de Cunit, núm. 27. Entre les condicions fixades en la llicència d'obres atorgada per la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2008 hi figurava l'obligació de replantar els pins tallats per mantenir l'equilibri ecològic alterat per l'edificació. Amb aquella pregunta s'interessaven per saber el nombre d'arbres que s'havien de replantar, l'emplaçament dels nous arbres, i l'espai municipal alternatiu on en constructor o promotor seria obligat a plantar arbres nous si no hi capiguessin tots a la parcel·la original.

Evolució de la pineda de la parcel·la situada al número 27 del carrer Cunit de Gavà Mar

D'acord amb la resposta del govern municipal, d'octubre de 2008, s'indicava que l'Ajuntament havia avaluat en 14 el nombre mínim de pins a replantar, i que tots aquests es replantarien dins de la mateixa parcel·la, tal com constava en el projecte d'obres. A la mateixa llicència d'obres atorgada per la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2008 s'indicava que el termini màxim per concloure les obres d'edificació era de 18 mesos.

A data de 31 d'octubre de 2009, més de 18 mesos després d'atorgada la llicència d'obres, i havent conclòs el termini atorgat per la llicència d'obres per realitzar l'edificació i la corresponent replantació, han constatat que l'obra encara no s'ha acabat, i que els arbres encara no s'han replantat. De fet, per l'aspecte de la parcel·la, sembla que les obres es van suspendre a mig començar.

Per tant, pregunten:

  • Quins mecanismes hi ha previstos quan una llicència d'obres s'incompleix per superació del termini d'edificació? S'han aplicat en aquest cas?
  • De quina manera té previst el govern local plantar, o fer plantar, els 14 pins que, com a mínim, calia replantar?

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre els pins que caldrà replantar en una parcel·la del carrer Cunit de Gavà Mar on s'han aturat les obres de construcció (16 de Novembre de 2009) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (16 Novembre 2009)

 
 
 
 
 

• El 2 de Novembre de 2010, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova la llicència urbanística per construir un piscina al carrer Sitges, 10 de Gavà Mar i entre les condicions particulars de la llicència hi inclou les següents condicions que venen destinades a mantenir la pineda de Gavà Mar:


Condicions particular fixades per l'Ajuntament de Gavà perquè es pugui construir una piscina al carrer Sitges, 10 de Gavà Mar que obliga a plantar pins i no permet talar-ne més dels estrictaments necessaris (2 de Novembre de 2010)

 
 
 
 
 

• El 31 de Gener de 2012, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova l'expedient d'obres OP 18/2011 per construir un habitatge al carrer de Cubelles, 20 de Gavà Mar i entre les condicions particulars de la llicència hi inclou la següent condicions destinada a mantenir la pineda de Gavà Mar:


Condicions particular fixades per l'Ajuntament de Gavà perquè es pugui edificar un habitatge unifamiliar al carrer Cubelles, 20 de Gavà Mar que obliguen a plantar pins (31 de Gener de 2012)

 
 
 
 
 

• El 28 de Febrer de 2012, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova l'expedient d'obres OP 21/2011 per construir un habitatge al carrer de Cunit, 19 de Gavà Mar (Central Mar) i entre les condicions particulars de la llicència hi inclou la següent condicions destinada a mantenir la pineda de Gavà Mar:


Condicions particular fixades per l'Ajuntament de Gavà perquè es pugui edificar un habitatge unifamiliar al carrer Cunit, 19 de Gavà Mar que obliguen a plantar pins (31 de Gener de 2012)

 
 
 
 
 

• El 21 de Desembre de 2012, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova l'expedient d'obres OP 10/2012 per ampliar un habitatge al carrer de Cunit, 31-33 de Gavà Mar (Central Mar) i entre les condicions particulars de la llicència hi inclou la següent condicions destinada a mantenir la pineda de Gavà Mar, a protegir contra l'impacte acústic de l'aeroport i no permetre la pavimentació del sòl de la pineda:


Condicions particular fixades per l'Ajuntament de Gavà perquè es pugui ampliar un habitatge unifamiliar al carrer Cunit, 31-33 de Gavà Mar que obliguen a plantar pins, protegir contra l'impacte acústic de l'aeroport i a no pavimentar el sòl (21 de Desembre de 2012)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 153: Falta il·luminació a la sortida 185 de l'autovia de Castelldefels (C-31) Tornar a l'índex de problemes Veure problema 155: Millorar la mobilitat a les voreres dels carrers Tellinaires, Arenys (entorn del Restaurant Tropical) i de les Vil·les de Gavà Mar