Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 79
ACTUACIONS PER EVITAR LES INUNDACIONS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006. El PPC de Gavà porta el tema al ple municipal del 29 de maig de 2008. El 10 de Juny de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova un projecte per solucionar aquest problema al carrer de Palafrugell que s'executa durant l'estiu del 2008. Cal comprovar ara si funciona correctament. C's de Gavà porta el tema al ple municipal on aconsegueix un compromís de realitzar una visita tècnica que realitza el 5 de febrer de 2009 on proposen solucions. El Juny de 2009, l'Ajuntament fa unes millores a l'avinguda d'Europa. El Febrer de 2010, C's denuncia públicament aquesta situació.
 
 
Descripció del problema:

Durant l’època de pluges, especialment als mesos que comprenen el final d'Agost i el Novembre el barri pateix constants inundacions de carrers de la zona Capri - Tropical i de Llevant Mar degut a la deficient construcció i manteniment dels mateixos.

Aquesta situació es repeteix any rere any sense que l’Ajuntament hi posi remei. És evident, que les inundacions es produeixen pel mal disseny i execució dels carrers, així com pel llastimós manteniment. A la zona de Central Mar (contigua a Capri - Tropical) no hi ha inundacions ja que la seva execució va ser posterior i té un disseny i drenatges més efectius. A més, l'entrada a l’autovia C31 des de Gavà Mar cap a Barcelona és una bassa d’aigua constantment.

Això també passa al carrer Palamós (camí de vianants que queda entre l’Hotel AC Gavà Mar i el Centre esportiu Àccura) en el creuament amb el carrer Tellinaires.

La solució a aquest problema seria la realització d’un estudi de millora del drenatge dels carrers

 

 
CARRER PALAMÓS (CANTONADA AMB CARRER TELLINAIRES)
Inundació habitual al carrer Palamós (creuament amb carrer Tellinaires)
 
CARRER PALAFRUGELL (CANTONADA AMB CARRER CUNIT)
Inundació habitual al carrer Palafrugell (encreuament amb carrer Cunit)
 
AVINGUDA EUROPA (DARRERA APARTAMENTS BERMAR PARK)
Inundació de l'avinguda Europa de Gavà Mar (al darrera dels apartaments Bermar Park)
 
Inundació de l'avinguda Europa de Gavà Mar (al darrera dels apartaments Bermar Park)
 
AVINGUDA EUROPA
Inundació de l'avinguda Europa de Gavà Mar
 
Inundació de l'avinguda Europa de Gavà Mar
 
Inundació de l'avinguda Europa de Gavà Mar
 
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 
 
 

• El Maig de 2007, en el programa per a les eleccions municipals de Ciutadans-Gavà hi ha una proposta per solucionar aquest problema d'inundacions a Gavà Mar:

Extracte del programa electoral de Ciutadans-Gavà a les eleccions municipals de 2007 reclamant un disseny correcte del clavegueram de Gavà Mar per evitar les inundacions quan hi ha pluja

 
 
 
 
 

• El 27 de setembre de 2007, El grup municipal de Ciutadans-Gavà presenta el següent prec en el ple de
l'Ajuntament de Gavàsobre la falta de neteja dels embornals (reixetes) de les clavegueres de Gavà Mar. El prec inclou una fotografia semblant a les que vàrem realitzar per denunciar l'estat dels embornals del carrer Cadaqués de Gavà Mar (problema 116):

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà sobre la neteja dels embornals de Gavà Mar (25 setembre 2007) - Pregunta sobre la neteja dels embornals de Gavà Mar

 

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC) va ser la següent tal i com recull l'acta oficial i segons la qual aquesta neteja ja s'està fent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al perc presentat per Ciutadans de Gavà reclamant la neteja dels embornals de Gavà Mar (27 de setembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 29 de Maig de 2008, el PPC de Gavà presenta un prec a l'Ajuntament de Gavà explicant que els dies de pluges abundants, els carrers de Gavà Mar s'inunden ja que el clavegueram actual no canalitza prou bé l'aigua que cau i provoca que quedi emmagatzemada a la superfície i que com que l'estat de les carreteres és cada vegada pitjor, les irregularitats del paviment afavoreixen el problema. Preguen a l'Equip de Govern la planificació i execució d'un pla de millora del clavegueram de Gavà Mar, així com la priorització d'un pla de millora dels paviments de Gavà Mar:

Prec presentat pel PPC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant un pla de millora del clavegueram de Gavà Mar i un altre pla de millora dels paviments de Gavà Mar (29 de Maig de 2008) - Prec presentat al Ple Municipal (29 Maig 2008)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al prec presentat pel PPC de Gavà reclament una millora del clavegueram i de la pavimentació de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 6 de Juny de 2008, el PPC de Gavà emet una contundent nota de premsa sobre aquest tema amb els següents titulars (clicant sobre es pot llegir completa) :

Nota de premsa del PPC de Gavà qualificant de "lamentable" l'estat dels carrers de Gavà Mar (6 de Juny de 2008)

 
 
 
 
 

• El 10 de Juny de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova un projecte per evacuar les aigües pluvials del carrer de Palafrugell de Gavà Mar que pot solucionar aquest problema en aquest punt:

Extracte de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà on s'aprova un projecte d'evacuació d'aigües pluvials al carrer de Palafrugell de Gavà Mar (10 de Juny de 2008)

 
 
 
 
 

• El 15 de Juliol de 2008, ERC de Gavà ens fa saber que han analitzat el contingut d'aquest projecte d'evacuació d'aigües pluvials al carrer Palafrugell i que en aquest projecte s'explica que els motius pels que en la cruïlla del carrer Palafrugell amb el carrer Tellinaires es produeixen inundacions és perquè quan plou, aquesta és la cota més baixa d'un entorn de 7 hectàrees (escorrenties dels carrers Cunit i Tellinaires), de les quals 5 hectàrees són permeables (jardins), però 2 hectàrees són impermeables (vials i teulades).

L'Ajuntament justifica en el projecte que aquest problema no s'havia solucionat mai fins ara perquè es troba en el punt de contacte entre dos plans especials: Pine Beach i Central Mar, i cap d'ells ho va tractar. La solució intentada era abocar l'aigua pluvial a la platja, però no ha funcionat correctament.

La nova proposta de solució és fer-hi un pou dotat amb bombes automàtiques, i una canalització per abocar l'aigua de pluja a la riera dels Canyars. El termini d'execució serà de 3 mesos a partir de l'adjudicació de l'obra.

ERC de Gavà ens explica que ells en principi no hi presentaran al·legacions a aquest projecte; però, si algun veí ho vol fer, el termini s'acaba l'11 d'Agost de 2008.

 
 
 
 
 

• El mateix 15 de Juliol de 2008, el diari EL PUNT publica la següent notícia sobre aquest projecte:

Notícia publicada al diari EL PUNT sobre el projecte de l'Ajuntament de Gavà per evitar inundacions al carrer Palafrugell de Gavà Mar (15 de Juliol de 2008)

 
 
 
 
 

• El 16 d'Agost de 2008, el diari EL PUNT publica una nova notícia sobre aquest projecte, ara ja amb les obres a punt de començar:

Notícia publicada al diari EL PUNT sobre la instal·lació d'un nou col·lector d'aigües pluvials al carrer de Calafell de Gavà Mar (16 d'Agost de 2008)

 
 
 
 
 

• El 7 d'Octubre de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova la certificació d'aquestes obres:

Extracte de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà on es certifiquen les obres del projecte d'evacuació d'aigües pluvials al carrer de Palafrugell de Gavà Mar (7 d'Octubre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 18 de Desembre de 2008, C's de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà explicant que des de fa diversos dies, algunes reixetes d'evacuació d'aigües pluvials a Gavà Mar estan obstruïdes i provoquen bassals que posen en perill la circulació de vehicles i persones:

Prec de C's de Gavà sol·licitant a l'Ajuntament que es netegin més les reixetes d'evacuació d'aigües pluvials a Gavà Mar i oferint-se per realitzar uns visita conjunta de la zona (18 de Desembre de 2008)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al prec presentat per C's de Gavà sobre els problemes de les reixetes d'evacuació d'aigües pluvials a Gavà Mar (18 de Desembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 5 de Febrer de 2009, C's de Gavà realitza la visita conjunta amb un responsable tècnic de l'empresa municipal PRESEC a la que s'havia compromès l'Equip de Govern en el Ple municipal celebrat quasi dos mesos enrera. La nota de premsa emesa per C's explica que es van proposar diferents solucions pel problema de l'evacuació d'aigua de pluja als carrers de Gavà Mar :

  • El material drenant d'alguns pous sembla estar endurit, hauria de renovar-se
  • Es va proposar assajar un sistema que faciliti la neteja de la reixeta i el drenant del pou per evitar que s'endureixi en poc temps
  • Es va constatar que les reixetes del pont sobre la Riera dels Canyars estan completament obturades, fet que es solucionaria amb una neteja freqüent de les mateixes
  • Es va constatar que l'acumulació d'aigua a la banda muntanya de l'avinguda Europa és per falta de sistemes d'evacuació

C's considera que encara que una solució podria ser augmentar considerablement el nombre de pous de drenatge i el seu manteniment, creuen que la veritable solució passa per un projecte global de xarxes d'evacuació d'aigües pluvials (reixetes, conduccions i estacions de bombament), l'execució del qual per fases permeti en un futur no molt llunyà, disposar d'una solució real i efectiva als problemes que causa la pluja a Gavà Mar.

Nota de premsa de C's de Gavà sobre la visita conjunta amb un responsable tècnic de PRESEC a Gavà Mar per avaluar l'estat de les reixetes d'evacuació d'aigües pluvials (5 de Febrer de 2009) - Nota de premsa (5 Febrer 2009)

 
 
 
 
 

• El 8 de Juny de 2009, comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha fet determinades millores a la vorera 'muntanya' de l'avinguda d'Europa, pressumiblement, per minimitzar l'impacte de les fortes pluges:

Millora realitzada per l'Ajuntament de Gavà a la vorera muntanya de l'avinguda d'Europa de Gavà Mar per minimitzar les inundacions (8 de Juny de 2009)

Millora realitzada per l'Ajuntament de Gavà a la vorera muntanya de l'avinguda d'Europa de Gavà Mar per minimitzar les inundacions (8 de Juny de 2009)

Millora realitzada per l'Ajuntament de Gavà a la vorera muntanya de l'avinguda d'Europa de Gavà Mar per minimitzar les inundacions (8 de Juny de 2009)

 

• El 4 de Novembre de 2009, presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 13683) exposant aquestes millores i preguntant si han aconseguit l'objectiu que pretenien i si està prevista la seva aplicació en altres punts de Gavà Mar:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà preguntant sobre unes millores realitzades a l'avinguda d'Europa de Gavà Mar per minimitzar els efectes de les fortes pluges (4 novembre 2009) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (4 Novembre 2009)


El 13 de Gener de 2010, l'Ajuntament ens respon (registre de sortida 188) que efectivament, han dut a terme unes petites millores en el sistema de recollida de pluvials que, fins l'activació de mesures de caire definitiu, vinculades al projecte d'arranjament integral de l'avinguda d'Europa, esperan que serveixin per millorar el funcionament de la xarxa.

També ens expliquen que des del plànol tècnic, les millores han de servir per millorar el funcionament i la capacitat de recollida, si bé és evident que, el funcionament de la xarxa serà òptim en el moment que la disponibilitat econòmica permeti tots els aspectes de l'avinguda d'Europa.

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta de l'AVV de Gavà Mar sobre unes millores realitzades a l'avinguda d'Europa per minimitzar les inundacions (13 de gener de 2010) - Resposta (13 Gener 2010)

 
 
 
 
 

• El 19 de Febrer de 2010, C's de Gavà fa una roda de premsa al nord de Gavà Mar exposant als mitjans de comunicació locals la penosa situació en la que estan molts d'aquests carrers que provoquen entre d'altres problemes, inundacions, tal i com es pot comprovar a les següents imatges que ens han fet arribar:

Inundacions a l'avinguda d'Europa de Gavà Mar (19 de Febrer de 2010)

Inundacions al carrer de Pals de Gavà Mar (19 de Febrer de 2010)

Miguel ángel Ibáñez, regidor de C's a l'Ajuntament de Gavà, mostrant les inundacions al carrer de Pals de Gavà Mar (19 de Febrer de 2010)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 78: Treballar per aconseguir la bandera blava per a la platja de Gavà Mar Tornar a l'índex de problemes Veure problema 80: Arreglar tanques de les parcel·les municipals del Centre Cívic i de l'Escola Gavà Mar